Gå til hovedindhold
Air Liquides retningslinjer for håndtering af flasker i nødsituationer.

Sikker håndtering af flasker i nødsituationer

Læs instruktionerne grundigt, så du altid er forberedt!

Vi anbefaler vores kunder og samarbejdspartnere altid at følge gældende love og regler for sikker håndtering af gasser.

Generelle regler for sikker håndtering af flasker i nødsituationer

Følgende retningslinjer for håndtering af flasker i nødsituationer følger anbefalingerne fra EIGA (European Industrial Gases Association):

 1. Udnævn altid en særlig gasansvarlig, som har viden om de gasser, der håndteres i din virksomhed, fx hvor gasserne opbevares, hvordan de skal håndteres, og hvordan man slukker en mindre brand.
   
 2. Opbevar helst flaskerne udendørs. Hvis de opbevares indendørs, bør de placeres så tæt på en udgang som muligt eller i henhold til brandmyndighedernes anbefalinger.
   
 3. Læs altid sikkerhedsdatabladet til den relevante gas grundigt.

Brændende flasker

Flasker, der udsættes for brand eller kraftig varme, kan sprænge (eksplodere), hvilket medfører risici i form af flyvende genstande, brændbart, giftigt eller ætsende indhold, varme gasser eller trykbølger. Den anbefalede sikkerhedsafstand til brændende flasker er derfor mindst 300 m.

Sådan undgår du skader i tilfælde af, at en gasflaske sprænger:

 • Advar personalet, og evakuer området.
 • Alarmer brandvæsenet (112).
 • Indsaml oplysninger om indhold, antal og opbevaringssted for de berørte flasker. Giv disse oplysninger til redningsarbejderne, så snart de ankommer.

Gør desuden følgende, mens du venter på, at brandvæsenet skal ankomme:

 • Luk ventilerne på og flyt de flasker, som befinder sig i nærheden, men ikke er direkte berørt af branden, hvis det er sikkert at gøre det.
 • Begynd straks nedkøling af de ophedede eller varme flasker, som ikke kan flyttes. Arbejd fra en sikker placering, hvor du er beskyttet bag tunge maskiner eller betonvægge. Nedkøl hele flaskens overflade med en spredt vandstråle, indtil branden er slukket og flaskens overflade forbliver våd, når nedkølingen afbrydes kortvarigt med henblik på inspektion.
 • Hvis flaskerne tørrer hurtigt eller afgiver damp, skal du fortsætte nedkølingen, indtil flaskerne forbliver kolde og våde i 10 minutter efter, at nedkølingen er afsluttet. Lad en sagkyndig bedømme situationen.

Brændbare/flydende brændbare gasser og flasker med flammer fra ventil

Forsøg altid at lukke ventilen med det samme. Det stopper gasflowet og flammerne. Brug handsker. Hvis det ikke er muligt at lukke ventilen, skal du lade gassen brænde og nedkøle flaskerne og omgivelserne med vand.

Udstrømmende, brændbar gas, som ikke er antændt, kan forårsage eksplosion i et lokale, når den blandes med luft og antændes. Flammerne fra gasflasken skal derfor kun slukkes, hvis de udgør en risiko, under forudsætning af at ventilen kan lukkes hurtigt, eller hvis udstrømningen af gas er så lille, at flasken uden risiko hurtigt kan flyttes udendørs. Alle potentielle antændingskilder skal undgås.

Flasker med flydende brændbare gasser skal opbevares stående. På den måde undgår man, at der presses væske ud gennem sikkerhedsventilerne, hvilket forværrer branden.

Giftige og ætsende gasser

Anvend altid egnede personlige værnemidler.

I tilfælde af brand:
Flyt eller nedkøl flaskerne. Ventilerne kan begynde at lække, når de udsættes for kraftig varme.

I tilfælde af lækage:
Alarmer brandvæsenet (112), hvis lækagen er omfattende.

 • Ventilér området, eller flyt flaskerne udendørs, hvis dette kan gøres uden risiko.
 • Afspær området, og advar personale og omgivelser.
 • Hold uvedkommende på afstand. Kun det personale, der er påkrævet for at håndtere situationen, må befinde sig i risikoområdet.
 • Udfør om muligt en lækagetest. NB! De fleste ætsende gasser kan ikke lækagetestes med lækagespray eller sæbevand.  
 • Mærk alle beskadigede flasker omhyggeligt. Informer gasleverandøren, før der sker yderligere håndtering og transport.

Acetylen

Acetylenflasker, som udsættes for åben ild, kan sprænge (eksplodere), hvilket medfører risici som følge af tryk, flammer og varme gasser.

Ved ophedning kan acetylen nedbrydes til kul og gasformig brint under varmeudvikling. Varmeudviklingen medfører yderligere nedbrydning, som kan vare ved i kortere eller længere tid, og det kan igen medføre, at flasken sprænger. Derfor skal acetylenflasker håndteres på en særlig måde, når de udsættes for varme eller brand.

Acetylenflasker i åben ild

Gør følgende:

 • Advar personalet, og evakuer området.
 • Alarmér brandvæsenet (112), og informer ved ankomsten redningsarbejderne om antallet af flasker og opbevaringssted for de berørte acetylenflasker.
 • Kontakt gasleverandøren.

Gør desuden følgende, mens du venter på, at brandvæsenet skal ankomme:

 • Luk ventilerne på og flyt de flasker, som befinder sig i nærheden, men ikke er direkte berørt af branden, hvis det er muligt. Flyt dog kun de flasker, der ikke er varmere, end at de kan berøres med de bare hænder.
 • Nedkøl udsatte eller varme flasker ved at oversprøjte hele deres overflade med vand. Fortsæt, indtil branden er slukket og flaskernes overflade forbliver våd, når nedkølingen afbrydes med henblik på inspektion. Arbejd på sikker afstand og fra et sikkert sted, hvor du fx er beskyttet bag tunge maskiner eller betonvægge. Fortsæt nedkølingen i mindst en time.
 • Hvis flaskerne tørrer hurtigt eller begynder at afgive damp, skal du fortsætte nedkølingen med vand og udføre en kontrol hver halve time, indtil flaskerne forbliver kolde og våde i 30 minutter efter, at nedkølingen er afbrudt. Inden hele flaskens overfladetemperatur kontrolleres med de bare hænder, skal flaskerne nedkøles i yderligere en time. Undgå at udsætte flaskerne for rystelser eller stød.
 • Når flaskerne forbliver kolde og våde, skal du flytte dem fra stedet og nedsænke dem i vand i 24 timer, hvis det er muligt, eller flytte dem til et sikkert sted, hvor de skal holdes under opsyn i 24 timer.
 • Hvis flaskerne er sluttet til andet udstyr, fx reduktionsventiler eller distributionssystemer, skal du lukke ventilerne og frakoble flaskerne fra udstyret, inden de flyttes.
 • Du må ikke nærme dig eller røre ved en acetylenflaske, som har været varm eller udsat for åben ild, før den er blevet nedkølet og forbliver kold som beskrevet ovenfor.
 • Mærk alle flasker, som har været udsat for varme, grundigt, og foretag koordinering med gasleverandøren før videre håndtering eller transport.

Acetylenflasker, som brænder ved ventilen eller ved tilsluttet udstyr

En acetylenflaske kan begynde at brænde ved ventilen eller ved tilsluttet udstyr, fx som følge af tilbageslag.

Gør følgende:

 • Forsøg at lukke flaskens ventil eller andre ventiler for at stoppe udstrømningen af gas, men kun hvis det kan gøres umiddelbart efter, at gassen er antændt. Brug handsker.
 • Mærk på flaskens overflade flere steder med de bare hænder for at kontrollere, om der er sket en temperaturstigning. Hvis flasken forbliver varm, hvis flammen ikke slukker, eller hvis gasudstrømningen ikke standser, skal du kontakte brandvæsenet, evakuere området og påbegynde nedkøling af flasken fra et sikkert sted.
 • En flamme fra en ventil, som ikke kan lukkes, skal normalt have lov til selv at brænde ud, mens flasken og dens umiddelbare omgivelser nedkøles med vand. Kun i særlige tilfælde, og hvis flasken befinder sig i et åbent eller godt ventileret område, skal flammen slukkes.

Der skal altid træffes sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre eksplosiv genantænding af gassen. Efter et tilbageslag skal udstyret kontrolleres nøje, før arbejdet genoptages.

Nedbrydning af acetylen i flasker

Der kan ske nedbrydning i flasker af forskellige årsager, fx på grund af tilbageslag eller lokal opvarmning af flaskens overflade. Normalt stoppes nedbrydning som følge af tilbageslag af den porøse masse inde i flasken, men hvis nedbrydningen fortsætter, bliver flasken varm. Hvis ventilen er åben, trænger der røg eller sod ud af den. Luk ventilen, men kun hvis det kan gøres hurtigt. Flasker, som ophedes pga. nedbrydning af gas, skal nedkøles på samme måde som flasker i åben ild.

Acetylenbatterier

Acetylenbatterier skal håndteres på samme måde som enkelte flasker. Det kan dog være svært at nedkøle enkelte flasker og vurdere, om de er varme, når flaskerne er en del af et batteri. Foretag nedkøling i lang tid fra sikker afstand. Du må aldrig nærme dig et acetylenbatteri eller forsøge at demontere det, hvis der er mistanke om, at der foregår nedbrydning i en eller flere flasker (varme flasker).

Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup