Gå til hovedindhold
Air Liquides vigtige råd til sikker håndtering af oxygen.

Sikker håndtering af oxygen

Vigtige råd til sikker håndtering af gassen

Et lavere eller højere indhold af oxygen end det, der findes i luften, kan indebære en risiko. Derfor er sikkerheden altid i højsædet ved anvendelse af oxygen.

Om oxygen

Oxygen, som er et andet navn for ilt, er en grundforudsætning for de fleste organismer på jorden, men også en stærkt brandnærende gas. Oxygen er det mest almindeligt forekommende grundstof på jorden, og overalt i jordskorpen, havet og atmosfæren findes der ilt, enten bundet til andre grundstoffer eller i fri form som et gasmolekyle bestående af to atomer med den kemiske betegnelse O2.

Den luft, vi indånder, indeholder ca. 21 % oxygen, mens resten primært består af nitrogen (kvælstof). Et voksent menneske forbruger i gennemsnit ca. en halv liter oxygen pr. minut eller ca. 18 millioner liter på 70 år!  

Anvendelsen af oxygen har stor betydning inden for de fleste brancher, fx inden for jern- og maskinindustrien, papirindustrien, fødevareindustrien og sundhedssektoren og til vandbehandling, for blot at nævne nogle eksempler.

Et lavere eller højere indhold af oxygen end det, der findes i luften, kan derimod indebære en risiko. Derfor er sikkerheden altid i højsædet ved anvendelse af oxygen.

Oxygen er stærkt brandnærende

Det, at oxygen er stærkt brandnærende, betyder, at gassen ikke brænder af sig selv, men at den nærer forbrænding. Det er en meget nyttig egenskab i mange industrielle processer, fx inden for stålindustrien, men det kan også indebære en alvorlig risiko, fx hvis oxygenudstyr har en lækage. Allerede når luftens oxygenindhold øges fra de normale 21 % til 24 %, fordobles forbrændingshastigheden hos de fleste materialer.

Vigtige råd til sikker håndtering af oxygen

Rygning eller åben ild må aldrig forekomme på steder, hvor du anvender eller opbevarer oxygen. Selv gnister eller statisk elektricitet kan være tilstrækkeligt til at antænde et materiale, der er kommet i kontakt med oxygen.

Hold arbejdsområdet fri for olie, fedt og støv. Olie og fedt antændes let, når de kommer i kontakt med oxygen. Mange brændbare materialer bliver eksplosionsfarlige, når de kommer i kontakt med flydende oxygen. Findelt organisk materiale som fx savsmuld kan, når det kommer i kontakt med flydende oxygen, sidestilles med sprængstof.

Anvend ikke trykluft fra oliesmurte kompressorer ved renblæsning eller trykprøvning af rør og armaturer til oxygen. Risikoen for antændelse er stor.

Kontroller lækager på den rette måde. Oxygen har hverken farve eller lugt. Anvend en gasdetektor eller en såkaldt lækagespray, der er kompatibel med oxygen. Forsøg aldrig at spore en lækage med åben ild.

Renblæs aldrig tøj med oxygen. Iltmættede tekstiler antændes meget let. Det samme gælder hår og skæg.

Smør ikke flaskeventiler og øvrige armaturdele med fedt eller olie, da det medfører brand- og eksplosionsfare. Der findes dog visse godkendte smøremidler. Rådfør dig med os.

Åbn aldrig ventiler hurtigt, da et kraftigt gaspust i kombination med partikler eller olie kan forårsage antænding.

Anvend beskyttelsesudstyr såsom sikkerhedsliner på højtryksslanger og anordninger, der forhindrer flaskerne i at vælte. Beskyttelsesbriller, læderhandsker, sikkerhedssko og robust tøj er nødvendigt ved arbejde med flydende oxygen.

Vælg det rette materiale. Som hovedregel er kobber, kobberlegeringer og rustfrit stål egnet til brug sammen med gasformig oxygen. Bemærk dog, at der findes bindende forskrifter for materialevalg alt afhængigt af tryk og strømningshastighed. Valg af ventilpakninger skal ske i samråd med gasleverandøren.

Eliminér risikoen for udslip af oxygen fra oxygenudstyr

Nedenfor følger nogle vigtige foranstaltninger, som du bør gennemføre for at eliminere risikoen for udslip af oxygen fra oxygenudstyr.

  • Sørg for, at udstyret og installationen er installeret professionelt og består af godkendte komponenter.
  • Udarbejd rutiner for regelmæssig service og vedligeholdelse af udstyret.
  • Udarbejd forskrifter, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan udstyret håndteres på en korrekt og sikker måde.
  • Uddan regelmæssigt dit personale i, hvordan de håndterer oxygen på en sikker måde.
Adresse

Høje Taastrup Vej 42, 2630 Taastrup